Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. Mijn Webserver: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39083614.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn Webserver een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Mijn Webserver zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mijn Webserver alleen bindend indien en voor zover deze door Mijn Webserver uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.


Artikel 3. Verplichtingen Mijn Webserver

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant Mijn Webserver zich in de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Mijn Webserver spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Mijn Webserver zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten per gebruiker.
3.3. Mijn Webserver spant zich in om, in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.


Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt Mijn Webserver steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in (contact)gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder naam, adres, e-mail en bank- of gironummers.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen en/of de Netiquette. Daarbij staat Mijn Webserver het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Mijn Webserver, overige Opdrachtgevers van Mijn Webserver of derden hindert of schade toebrengt. Mijn Webserver is bevoegd preventief maatregelen te treffen en zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Mijn Webserver van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.7. Mijn Webserver oefent geen invloed uit op de informatie die op de server of op sites wordt gezet en/of die via de servers wordt verspreid, noch is Mijn Webserver aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Mijn Webserver aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van betalingen via ondermeer creditcard en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
4.8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Indien Opdrachtgever de datalimiet overschrijdt, zal hij hiervan per e-mail worden verwittigd. Indien binnen drie maanden de limiet voor de tweede maal wordt overschreden, zal het abonnement in overleg met Opdrachtgever worden omgezet naar een passend abonnement.


Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Mijn Webserver het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Mijn Webserver zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
5.4. Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op diensten, waaronder de hosting en domeinregistratie, aangezien de specificaties door Opdrachtgever worden aangeleverd.
5.5. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnamen en/of IP-adressen. Mijn Webserver vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
5.6. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Mijn Webserver tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.


Artikel 6. Prijzen

6.1. De door Mijn Webserver vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Mijn Webserver zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Mijn Webserver is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.


Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Mijn Webserver wordt ontvangen en is uitsluitend indicatief. Deze is nimmer als fatale termijn aan te merken. Mijn Webserver dient middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft Opdrachtgever nimmer een recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.


Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mijn Webserver of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die een toeleverancier in diens voorwaarden verstrekt. Opdrachtgever verkrijgt overigens slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. In ieder geval is het Opdrachtgever nimmer toegestaan sublicenties te verstrekken.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Mijn Webserver toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Mijn Webserver door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Mijn Webserver.
10.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Mijn Webserver niet nakomt is Mijn Webserver zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Mijn Webserver op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Het betalen van facturen dient ten hoogste 14 (veertien) dagen na het uitschrijven van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
11.2. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Mijn Webserver worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
11.3. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een consument de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is. Een Opdrachtgever niet zijnde een consument, is 2% rente per maand verschuldigd.
11.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van Ä 200,- exclusief BTW.
11.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel enig beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.6. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Mijn Webserver voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beŽindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Mijn Webserver vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
11.7. Mijn Webserver heeft het recht geleverde producten en diensten buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, danwel gehele of gedeeltelijke levering te staken, indien de Opdrachtgever een verplichting jegens Mijn Webserver verzuimt na te komen, danwel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Mijn Webserver zal de Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Mijn Webserver kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door de Opdrachtgever aan Mijn Webserver blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
11.8. De buitengebruikstelling wordt beŽindigd indien de Opdrachtgever binnen een door Mijn Webserver gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag van minimaal Ä 50,- exclusief BTW per geval voor heraansluiting heeft voldaan.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Mijn Webserver is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    1.de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
    2.de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mijn Webserver aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mijn Webserver toegerekend kunnen worden;
    3.de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.2. Iedere aansprakelijkheid van Mijn Webserver voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst. Mijn Webserver adviseert Opdrachtgever te allen tijde van alle digitaal opgeslagen informatie een deugdelijke en recente kopie te maken, danwel te bewaren.
12.3. Mijn Webserver is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen, zoals computervirussen. Mijn Webserver mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geÔnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
12.4. Mijn Webserver is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
12.5. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Mijn Webserver is in alle gevallen beperkt tot de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van Ä 500,- exclusief BTW.
12.6. Mijn Webserver is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Mijn Webserver werkzaam zijn.
12.7. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de diensten geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
12.8. Opdrachtgever dient zelf ondermeer zijn e-mailadressen in te stellen, subdomeinen te activeren, achterliggende databases in te stellen en te beheren, DNS gegevens in te stellen en statistieken in te stellen en te beheren. Mijn Webserver is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dit handelen.
12.9. Mijn Webserver is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Mijn Webserver ontstaat.


Artikel 13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mijn Webserver door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Mijn Webserver kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beŽindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 14. Duur en beŽindiging

14.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van zes of twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van ťťn jaar.
14.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
14.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Mijn Webserver het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Mijn Webserver op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
15.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door ťťn der partijen als zodanig is aangeduid.


Artikel 16. Wijzigingen AV

16.1 Mijn Webserver heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij, tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of, indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.


Artikel 17. Reclame

17.1. Als voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij Mijn Webserver meldt.
17.2. Indien Mijn Webserver de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed. Dit ter keuze van Mijn Webserver.
17.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs voor het product of de dienst.
17.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.


Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almere.
18.3. PartiŽle nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.